نام و نام خانوادگی: فریبا بلورچی فرد

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

 • آموزش پرستاری
 • آموزش به مددجو
 • اختلالات حاد و مزمن

 لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 • دکتری تخصصی پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، کارشناس ارشد آموزش علوم پزشکی و کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • عضو هیات علمی رسمی تمام وقت (دانشیار پایه 34) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تجربه تدریس ( آموزش نظری، عملی و بالینی- بازآموزی)، پژوهش در حوزه  پرستاری داخلی جراحی و آموزش علوم پزشکی
 • عضو هیات تحریریه مجلات علمی پرستاری، عضو انجمن علمی آموزش پزشکی ایران، عضو کمیته مطالعات توسعه آموزش دانشگاه و دانشکده، استاد مشاور تحصیلی، عضو و دبیر علمی و سخنران در کنگره های بین المللی خارج و داخل کشور
 • کتب (مولف ومترجم)، مقالات در مجلات بین المللی و داخلی معتبر

 

پست الکترونیک:  Bolourchifard@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  bolourchi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366 داخلی 337

 

کد  ORCID:   0000-0002-0576-2974

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Fariba_Bolourchifard

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf


 

Name: Fariba Bolourchifard

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Associate Professor

Academic Department: Department of Medical and Surgical nursing

Research Interests: Nursing Education, Patient Education, Acute and Chronic Disorders

CV link

 

Biography:

 • Nursing PhD (Tehran Medical University), Master of Medical Education and Master of Medical Surgical Nursing Education (Shahid Beheshti Medical University)
 • Fulltime Faculty Member, 34th grade Associate professor (Shahid Beheshti Medical University), Academic  Teaching Experiences (theoretical, practical and clinical nursing education) and Research in medical surgical nursing and medical education
 • Member of the Editorial Board of Scientific Nursing Journals, Member of the National Academy of Medical Sciences, Member of  Education Development Committee (EDC) and Education Development office (EDO), The Scientific Director, Member and Speaker of National and International Conferences
 • Academic books (Author and translator) , National and international research articles

 

Email: bolourchifard@gmail.com

Academic Email:  bolourchi@sbmu.ac.ir 

Contact Number: +9802188655366 Extensions 337

 

 

ORCID ID:  0000-0002-0576-2974

Researcher CV link:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

https://isid.research.ac.ir/Fariba_Bolourchifard

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-supervised Students: http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست