نام و نام خانوادگی: محبوبه عبدالرحیمی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • زخم بستر
  • ابزار سازی
  • ارتباط با بیمار

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

کسب مدارک کارشناسی پرستاری و  کارشناسی ارشد پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

کسب مدرک دکترای پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی تهران

 

پست الکترونیک:  mahbobehabdolrahimi@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   m-abdolrahimi@sbmu.ac.ir

 شماره تماس:   2188655366

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-4012-7212

لینک رزومه پژوهان:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Mahbobeh_Abdolrahimi

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:   https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

  


 

Name: Mahbobeh Abdolrahimi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant professor  

Academic Department: Department of medical surgical nursing

Research Interest  :Pressure ulcer, instrument development, communication

CV link

 

Biography: bachelor`s and master`s degree from shahid beheshti medical science university

Phd degree from Tehran medical science university

 

Email: mahbobehabdolrahimi@gmail.com

Academic Email: m-abdolrahimi@sbmu.ac.ir

Contact Number: 2188655366

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4012-7212

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Mahbobeh_Abdolrahimi

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-supervised Students:

https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست