نام و نام خانوادگی: ندا ثنایی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمیاستادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • تروما
  • احیای قلبی و ریوی
  • مراقبت ویژه

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: پرستار بخش انکولوژی، پرستار بخش آی سی یو جراحی، پرستار بخش آی سی یو پیوند، سوپروایزر آموزشی

پست الکترونیک:  nedasanaie@ymail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   nedasanaie@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366 داخلی 337

 

کد  ORCID:   0000-0002-1813-0853

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Neda Sanaie

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

  


 

Name: Neda Sanaie

Field of Study: Nursing

Academic Degree:  Assistant Professor

Academic Department:  Department of Medical and Surgical nursing

Research Interests:  Trauma,  CPR, Critical care nursing

CV link

 

Biography: Oncology nurse, surgical ICU nurse, transplant ICU nurse, educational supervisor

Email: nedasanaie@ymail.com

Academic Email:   nedasanaie@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9802188655366 Extension 337

 

ORCID ID: 0000-0002-1813-0853

Researcher CV link:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Neda%20Sanaie

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-supervised Students: http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست