نام و نام خانوادگی: راضیه غفوری

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی:  استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • تروما
  • احیای قلبی و ریوی
  • ارزیابی وضعیت سلامت و ایمنی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: فارغ التحصیل کاردانی. اتاق عمل، کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه می باشم و در سال 1396 موفق به اخذ  دکتری پرستاری شدم. از سال 1379 استخدام وزارت بهداشت می باشم و از سال 1397 به عنوان هیات علمی در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به خدمت می باشم.

 

پست الکترونیک:  raziehghafouri@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   ghafouri@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366 داخلی 337

 

کد  ORCID:   0000-0002- 2781-6654

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Razieyeh_Ghafouri

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 


 

Name: Raziyeh Ghafouri

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Department of Medical and Surgical nursing

Research Interests: Trauma, CPR, Nursing Assessment and Safety

CV link

 

Biography: I graduated as an operating room associate, critical care nursing master's degree, and in 2016 I managed to obtain a nursing doctorate. I have been employed by the Ministry of Health since 1379, and I have been working as a faculty member at Shahid Beheshti University since 2018.

 

Email: raziehghafouri@gmail.com

Academic Email:   ghafouri@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9802188655366 Extension 337

 

ORCID ID: 0000-0002- 2781-6654

Researcher CV link:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Razieyeh_Ghafouri

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

  

Link of Under-supervised Students:  http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست