نام و نام خانوادگی: سیده سولماز موسوی

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:  

سرطان

  • مراقبت تسکینی
  • مراقبت معنوی
  • آموزش
  • ارتوپدی
  • تروما
  • طراحی گایدلاین
  • مرور سیستماتیک و متاانالیز
  • تحقیق کیفی

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

پرستار بخش اطفال، انکولوژی، جراحی، محقق مرکز تحقیقات اخلاق، عضو بنیاد نخبگان تهران

 

پست الکترونیک:  moosavi.soolmaz@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:    moosavi.soolmaz@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366-021

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-2095-283X

لینک رزومه پژوهان:   

https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66029596

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Soolmaz_Moosavi

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87---%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c----%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 


 

Name: Soolmaz  Moosavi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Medical Surgical

Research Interests:

Cancer, Palliative care, Spiritual care, Education, Orthopedics, trauma, Guidelines design

Systematic review and meta-analysis, Qualitative research

CV link

 

Biography:

Pediatric nurse, oncology nurse, surgery nurse, researcher at medical ethics center

  

Email:   moosavi.soolmaz@yahoo.com

Academic Email:    moosavi.soolmaz@sbmu.ac.ir

Contact Number:

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2095-283X

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66029596

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Soolmaz_Moosavi

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87---%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c----%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af

 

Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست