نام و نام خانوادگی: مرضیه پازکیان

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • خود مراقبتی
  • بهبود کیفیت مراقبت
  • ایمنی بیمار  

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:  

فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه  علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل دکتری پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چاپ چندین مقاله و کتاب در حیطه ایمنی بیمار

 

پست الکترونیک:  mpazokian@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:    Pazokian@sbmu.ac.ir

 شماره تماس:   88202511

 

کد  ORCID:   0000-0002-7583-1824

لینک رزومه پژوهان:        https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Marzieh_Pazokian

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87---%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c----%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 

http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

  


 

Name: Pazokian, Marzieh

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant professor

Academic Department: Medical-Surgical

Research Interests:

CV link

 

Biography: Bachelor's and Master's degrees from Tehran University of Medical Sciences; Graduated with a doctorate in nursing from Shahid Beheshti University of Medical Sciences; Publishing several articles and books in the field of patient safety

  

Email: mpazokian@ gmail.com

Academic Email:   Pazokian@sbmu.ac.ir

Contact Number: 88202511

 

 

ORCID ID: 0000-0002-7583-1824

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Marzieh_Pazokian

 

Link of Weekly Schedule: https://nm.sbmu.ac.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87---%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c----%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af

 

Link of Under-supervised Students: http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست