لینک های دسترسی آموزش مداوم

 

  1. -    لینک دریافت کارنامه آموزش مداوم کشوری

https://www.ircme.ir/App_Web/(User)/(Inclusive)/WorkBook/Default.aspx?CenterID=19

 

  1. -    لینک فیلم راهنمای دسترسی به کارنامه آموزش مداوم

https://www.aparat.com/v/2DMjC

 

  1. -    لینک برنامه های جدید مرکز

https://www.ircme.ir/App_Web/(User)/(Inclusive)/Plan/List.aspx?CenterID=19&Mode=CurrentNew&Category=Plan

 

  1. -    لینک مشاهده فیلم برنامه های برگزار شده 1401

https://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/CMS/Menu/DynamicPage.aspx?CenterID=19&PageID=3921

 

  1. -    لینک درخواست صدور گواهی نهایی و موقت

https://www.ircme.ir/App_Web/(User)/(Inclusive)/Conversation/List.aspx?CenterID=19&Mode=Conversation

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست