نام و نام خانوادگی: راضیه غفوری

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی:  استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

لینک رزومه: Fa En

 

پست الکترونیک دفتر توسعه:  nm-edo@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366 داخلی 337

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 


 

Name: Raziyeh Ghafouri

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Department of Medical and Surgical nursing

CV link

 

EDO Email:   nm-edo@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9802188655366 Extension 337

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست