اعضا کارگروه  برنامه ریزی درسی  گروه مامایی

دکتر سپیده حاجیان                         مدیر گروه
دکتر  الهام زارع                               معاون آموزشی گروه
دکتر  صدیقه صدیق مبارک آبادی       رابط بین الملل گروه
محبوبه تیموری                               کارشناسی برنامه ریزی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست