برنامه توسعه آموزش

  • افزایش تعداد فعالیت­ های دانش پژوهی تا پایان سال 1402
  • ایجاد تعامل و ارتباط درون بخشی با هدف پاسخگویی آموزش به نیازهای جامعه
  • شناسایی و توانمند سازی دانشجویان علاقمند
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست