نام و نام خانوادگی: وحید زمان زاده

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • آموزش
  • سیاست گذاری
  • بهبود کیفیت در پرستاری

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: دکتری پرستاری ؛ فلوشیپ ارزشیابی در آموزش ، دارای 28 سال سابقه خدمت، بیش از 260 مقاله، شش کتاب درسی، اچ ایندکس 20 در اسکوپوس، سوابق مدیریتی نظر مدیریت گروه آموزشی، رئیس دانشکده، رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت، مشاور خدمات آموزشی وزارت بهداشت، دبیری و عضویت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضویت در کمیته ، اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی کشور، عضویت در کمیته_ های مختلف انواع دستگاه، رئیس و هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری در دوره های اوّل و دوّم و مدیرمسئول مجله، عضو هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی، عضو هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی و...

 

پست الکترونیک:  vzamanzadeh@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  zamanzadeh@tbzmed.ac.ir

شماره تماس:  88202511 +98 21

 

کد ORCID: https://orcid.org/signin

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66047207

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/vahid_zamanzadeh

 لینک برنامه هفتگی: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 لینک دانشجویان تحت مشاوره:   

 


 

Name: Vahid Zamanzadeh

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Full Professor

Academic Department: Nursing and Midwifery Department

Research Interests: Education, policy making and quality improvement in Nursing

CV link

 

Biography: 

Doctorate in Nursing; Fellowship in Evaluation in Education, with 28 years of service experience, over 260 articles, six textbooks, H-index of 20 in Scopus, managerial records as head of the educational group, dean, head of the National Center for Health Management Education, consultant for the Ministry of Health's educational services, secretary and membership in the nursing field examination and evaluation committee, membership in various committees of different organizations, chairman and board member of the Nursing Organization in the first and second periods, and editor-in-chief of a journal, member of the Medical Sciences Academy's Nursing Ethics Committee, member of the Medical Sciences Academy's disciplinary committee for faculty members.

 

Email: vzamanzadeh@gmail.com

Academic Email:  zamanzadeh@tbzmed.ac.ir

Contact Number: +98 21 88202511

 

ORCID ID:  https://orcid.org/signin

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir

The link of the Iranian Scient metrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/vahid_zamanzadeh

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

Link of Under-supervised Students:

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست