آموزش دانشجویان هوشبری و اطاق عمل  مطابق با به روزترین علوم رشته در دنیا با هدف تربیت کارشناسان زبده و ماهر که از لحاظ اخلاقی ، علمی و عملی بالاترین استانداردهای ممکن را از خود نشان دهند تا بتوانند در محیط های بالین به صورت موثر و با بالاترین کیفیت عملکردی ممکن در طی فرآیند بیهوشی یاری دهنده متخصصان بیهوشی باشند و همچنین بتوانند مراقبت از بیمار بیهوش تحت جراحی را به نحو احسن انجام داده و در طی مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی، ایمنی بیمار را تضمین نمایند. در کنار این مهم، پاسخگویی اجتماعی و رسالت گروه هوشبری و اتاق عمل آن است که آموزش های عالی، توام با یاد دهی مهارت های ارتباطی، پژوهش، تفکر انتقادی و حل مساله باشد تا به تربیت کارشناسانی منجر شود که بتوانند چالش ها و مسائل پیش رو در بالین را درک نموده و در جهت رفع آنها به صورت پویا و موثر اقدام کنند.

 

 

ارائه سخنرانی ها در کنگره ها :

 

   
         
   
         
   
         
   
         
       
         

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست