ردیف

گروه آموزشی

Affiliation

1

پرستاری داخلی و جراحی

Department of Medical Surgical Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2

اتاق عمل و هوشبری

Department of Anesthesiology and Operating room, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3

پرستاری بهداشت جامعه

Department of  Community Health Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4

مامایی

Department of Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5

مدیریت و روانپرستاری

Department of  Management and Psychiatric Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

6

علوم پایه

Department of Basic Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

7

کودکان و مراقبت ویژه نوزادان

Department of  Pediatric Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست