ردیف

گروه آموزشی

Affiliation

1

پرستاری داخلی و جراحی

  Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2

اتاق عمل و هوشبری

  Department of Anesthesiology and Operating room, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3

پرستاری بهداشت جامعه

  Department of  Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4

مامایی

  Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5

مدیریت و روانپرستاری

  Department of  Management and Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

6

علوم پایه

  Department of Basic Sciences, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

7

کودکان و مراقبت ویژه نوزادان

  Department of  Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست