نام و نام خانوادگی: پرستو اوجیان

رشته تحصیلی: مدیریت پرستاری

مرتبه علمی: استادیار  

گروه آموزشی: روان پرستاری و مدیریت

علائق پژوهشی:  

  • مدیریت و اخلاق در پرستاری
  • مطالعات کیفی و ترکیبی
  • سرطان در کودکان و نوجوانان

 

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

 پرستاران به عنوان وسیع ترین طیف در خط مقدم تعامل با بیماران هستند که با برنامه ریزی اصولی جهت ارتقاءکیفیت خدمات پرستاری میتوان گام­های بلندی در جهت ارتقاء سطح سلامت اقشار جامعه و افزایش رضایتمندی مراجعین برداشت. بنابراین مدیریت پرستاری  می تواند نقش مهمی در توسعه سلامت جامعه داشته باشد. با توجه به نقش فعال و پویای پرستار در اعتلاء‌ سطح سلامت جامعه در برنامه ریزی های راهبردی سلامت، ایجاد جایگاه فعال مدیریت پرستاری در سیستم بهداشت و درمان کشور ضروری است. لذا اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ پرستاری در راستای اعتلای حرفه پرستاری و مدیریت پرستاری ضمن خدمت در عرصه آموزش دانشجویان پرستاری در مقاطع مختلف، در حوزه توانمندسازی کادر پرستاری و مدیران پرستاری در حال خدمت می باشم.

  

پست الکترونیک: p_oujian@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   parastooujian@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366 داخلی 331

 

کد  ORCID: 0000-0003-0569-9124

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Parastou_Ojian

 

لینک برنامه هفتگی:

 https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:

  https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86

 


 

Name: Parastoo Oujian

Field of Study: Nursing Management

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Psychiatric Nursing and Management

Research Interests:

    • Nursing Ethics and Management
    • Mixed Methods research and Qualitative methodologies
    • Cancer in Pediatrics

CV link

Biography: Nurses, as the broadest spectrum, are at the forefront of interaction with patients, and with basic planning to improve the quality of nursing services, great steps can be taken to improve the health of the society and increase client satisfaction. Therefore, nursing management can play an important role in the development of community health. Considering the active and dynamic role of nurses in improving the health level of the society in strategic health planning, it is necessary to create an active position of nursing management in the healthcare system of the country. Therefore, as a small member of the large nursing community, I am serving in the field of empowering the nursing staff and nursing managers, while serving in the field of training nursing students at different levels in order to improve the nursing profession and nursing management. 

Email: p_oujian@yahoo.com

Academic Email:  parastoooujian@sbmu.ac.ir

Contact Number: +98 21 88655366 Extension 331

 

ORCID ID: 0000-0003-0569-9124

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:   https://isid.research.ac.ir/Parastou_Ojian

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86

  

Link of Under-Supervised Students:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست